Hide Content
Description Edit | History

Publisher blurb (in Swedish):

Noir är ett dystopiskt rollspel skrivet av två veteraner inom svensk rollspels­utveckling, Marco Behrmann och Petter Nallo. Mellan sig har de nära 30 års erfarenhet av rollspel och ligger bakom titlar som KULT: Divinity Lost, Eon, NeoTech och Viking.

Noir utforskar människans mörkaste sidor och rekommenderas inte för känsliga personer eller för barn under 15 år.

Detta är Noir:
 • En mörk, vuxen och nervkittlande dystopisk och fascistisk spelvärld inspirerad av exempelvis Dark City, The Crow, Se7en, Sin City, Blade Runner, Batman Begins, V för Vendetta, Inception, Max Payne, L.A. Konfidentiellt, Basic Instinct och klassiska film noir-filmer, samt verk av Clive Barker, David Lynch och Franz Kafka
 • Ett massivt bakgrundskapitel beskriver den gotiska huvudstaden Sandukar, Imperiets hjärta, och ger en inblick i vardagslivet, organisationer, personligheter och historia, i en spelvärld kraftigt influerad av första hälften av vår världs 1900-tal
 • Ett tydligt och konsekvent regelverk som löper likt en röd tråd genom alla aspekter av systemet
 • Förankring av spelarnas huvudpersoner i berättelsen genom bindningar, relationer och personliga mål
 • Genomtänkt huvudpersonskapande med få och breda förmågor men mängder av smala expertiser som ger karaktär åt personerna
 • Innovativt system där huvudpersonernas drivkrafter, vilja och personlighet direkt styr vad som sker i berättelserna
 • Regler för spelarinflytande genom påverkan av Ödet och hennes nycker
 • Actionfyllt, spännande och narrativt stridssystem där taktiska val och spelarinblandning direkt påverkar utgången
 • Nyskapande regelverk för hantering av sociala konflikter, förförelse, sex och övertalning, där både huvudpersonernas och spelarnas val aktivt inverkar på händelseförloppet
 • Djuplodande information om, och mallar för, hur man som berättare lägger upp verkligt dynamiska berättelser med ett huvudpersonsfokus, behandlar fria spelarval samt smidigt hanterar berättarpersoner
 • Beskrivning av det övernaturliga, det som av vissa kallas "Smittan"

User translation:

Noir is a dystopian role-playing game written by two veterans in Swedish role-playing game development; Marco Behrmann and Petter Nallo. Between them they have almost 30 years' experience of role-playing games and have been involved with titles such as KULT: Divinity Lost, Eon, NeoTech and Viking.

Noir explores humanity's darkest aspects thus the game is not recommended for sensitive persons or children under the age of 15 years.

This is Noir:
 • A dark, mature and thrilling dystopian and fascist game setting inspired by Dark City, The Crow, Se7en, Sin City, Blade Runner, Batman Begins, V for Vendetta, Inception, Max Payne, L.A. Confidential, Basic Instinct and classic film noir movies, and also writings of Clive Barker, David Lynch and Franz Kafka
 • A massive background chapter describing the Gothic capital Sandukar, Heart of the Empire, and giving an insight into the daily life, organisations, characters and history, in a setting heavily influenced by the first half of the 20th century of our world.
 • A clear and consistent rule system running like a common thread throughout all aspects of the system
 • Establishing the player characters in the story by ties, relations and personal goals
 • Well-reasoned characters creation with few and broad abilities and many narrow expertises giving personality to the characters
 • Innovative system where the player characters' driving forces, will and personalities give direct control of what is happening in the stories
 • Rules for player influence by using Fate and her whims
 • Action packed, exciting and narrative combat system where tactical choices and player involvement affect the outcome
 • Original rule system for handling social conflicts, seduction, sex and persuasion where the characters' and the players' choices actively impact the sequence of events
 • Comprehensive information about, and templates for, how you as game master plan truly dynamic stories with a focus on the main characters; deal with free player choices and smoothly handle non-player characters
 • Description of the supernatural, that is by some called 'The Contagion'
Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Noir
Rank 0
Num Ratings 4
Average Rating 7.00
Num Owned 20
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 1
Comments 0
Year Published 2006
RPG Item: Noir Spelpaket
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 0
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 7.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.00
Num Views: 1541
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 4.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 0
Users Owning: 9
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.