Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Jorges Bestiarium
Nick: 
Hardcover version
Publisher: 
Year: 2001
Hard Cover
Product Code: 6-5010
ISBN-10: 9-6311609X
160 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Jorges Bestiarium (Jorge's Beastiary) is the first and only monster book for Drakar & Demoner, 6th edition. The book is written largely in-character as a travelling journal with short stories describing an encounter with each beast as an introduction to them.

*From the back of the book (Swedish)*

I flera dagar hade vi trollbundits av den gamle mannens berättelser. Fönsterluckorna på det lilla värdshuset var förseglade och elden sprakade med magins förtrollande kraft. Vinden tjöt och vinterstormen rasade runt husets knutar. Långväga hade vi vandrat för att träffa denna mytomspunne man och lyssna på hans berättelser. Det sades att han hade dragit sig tillbaka från klosterlivet bistra liv sedan många vintrar tillbaka. Han hette Jorge Gronfjard och hade en gång i tiden varit Ovus främsta bestiarie, en sådan som kartlade vår världs bestar och vidunder. Hans kunskaper var outsinliga och alla frågor som vi ställde fick vi svar på. Han lärde oss att de fruktade hrimtursarna bar på en sådan köld att folk dog om de kom nära de väldiga jättarna. Med ivriga ord och brinnande ögon berättade han om hur logedrakarna och jättespindlarna en gång varit bittra fiender. Han berättade om den mörka andekraften som gjorde att de ondskefulla trollen ständigt var på jakt efter nya själar.
Plötsligt tystnade knarret från gungstolen och Jorge slöt sina ögon. Blåsten avtog i styrka och det verkade som om vinden som varit hans livskamrat under så många år nu vördnadsfullt sa adjö. Jorge var hädangången. Kanske for han till den gud som han tillbett under så många år, kanske blev han ett med vinden. När vi senare på kvällen gick igenom den gamle mannens få ägodelar för att skicka dem tillbaka till klostret fann vi en märklig bok. Framsidan pryddes av två kärnfulla ord; Jorges Bestiarium. När vi bläddrade i den fann vi en skatt vars like aldrig hade skådats.

Jorges Bestiarium tar dig djupare in i sagans värld än du någonsin kunnat fantisera om. Nu är Trudvangs alla bestar och dråpare kartlagda. Jorges Bestiarium innehåller storslagna beskrivningar om varje monster och utförliga regler för hur du ska spela dom. I boken hittar du även en ny religion - Hamingjes, den mörka tron - och den första officiella kartan över Trudvang.
Följ med på en resa genom Trudvang! Låt Jorges Bestiarium bli en outsinlig inspirationskälla för dig i dina äventyr och kampanjer.
För att kunna använda Jorges Bestiarium behöver du Drakar och Demoner: Rollspelet.

*From the back of the book (Traslated)*

For many days we had been spellbound by the old mans tales. The window boards in the small inn were locked and the fire cracked with the enchanting power of magic. The wind howled and the winter storm raged outside the house. We had walked a long way to meet this legendary man and hear his stories. It was said he had retired from the harsh life in the cloisters many winters ago. His name was Jorge Gronfjard and had once upon a time been Ovus' best beastiary, a man who cataloged our worlds beasts and creatures. His knowledge was inexhaustible and he answered all our questions. He taught us that the feared Hrimtursar carried such a coldness that men who went to near the enormous giants died. With eager words and sparkling eyes he told us about how the Logedrakar and giant spiders used to be bitter enemies. He told us about the dark spiritual powers tha made the evil trolls keep constantly hunting for new souls.
Suddenly the creaking from the rocking chair ceased and Jorge closed his eyes. The wind ceased and it seemed as if the wind, which had been his life partner for so many years, now said a respectful good bye. Jorge had passed on. Maybe he went to the god he had worshiped for so long, maybe he became one with the wind. When we later that night looked through the old mans few possessions to send them back to the cloister, we found a strange book. The front was graced by two loaded words: Jorge's Beastiary. When we looked through it we found a treasure, the like of we had never seen.

Jorges Bestiarium takes you deeper into the world of fairy tales than you could ever imagine. Now all the beasts of Trudvang are categorized. Jorges Bestiarium contains grand descriptions of each monster and detailed rules for how to play them. In the book you will also find the description of a new religion - Hamingjes, the dark faith - and the first official map of Trudvang.
Come with us on a journey through Trudvang! Let Jorges Bestiarium be an insatiable source of inspiration for you in your scenarios and campaigns.
To use Jorges Bestiarium you will need Drakar & Demoner: Rollspelet.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 9.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.82
Num Views: 2093
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 16
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.