Family (2019)

Average Rating: 0.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Information
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Case Files: The Serial Killers Vol. 3: Family
Nick: 
Family PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
34 pages
Size: A4
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Case Files: The Serial Killers Vol. 3: Family
Nick: 
Rodzina PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
33 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

"Zaginięć prostytutek się nie zgłasza".

To pierwsze słowa jakie usłyszeli śledczy od funkcjonariuszy z Biura Szeryfa zdziwieni, że ciało zamordowanej dziewczyny zostało odnalezione dopiero po kilku dniach. Na zwłoki natrafił pracownik pobliskich Jaskiń, który raz na jakiś czas chodzi po okolicy i zbiera śmieci, pozostawione w lesie przez turystów. Chociaż sprawa dotyczy dopiero dwóch zamordowanych kobiet, Biuro Szeryfa postanowiło poprosić FBI o pomoc. W hrabstwie Page trwa strajk związków zrzeszających pracowników mundurowych. Większość komisariatów pracuje na “szkieletowych” zmianach. Jednym z podejrzanych jest Paul Torino, skazany w 2004 roku za próbę morderstwa prostytutki, obecnie przebywający na wolności. Jeśli Torino zabił wszystkie trzy kobiety, to jego sprawa spełnia kryteria zbrodni seryjnej.

Scenariusz jest częścią cyklu dla Mistrzów Gry, którzy chcą prowadzić sesje śledcze o tematyce związanej z seryjnymi mordercami. Może być wykorzystany w konwencji realistycznej, w klimatach urban-fantasy lub horroru. Dobrze sprawdzi się dla drużyny agentów federalnych FBI z The Behavioral Science Unit (lub dowolnego ekwiwalentu w systemie, w którym prowadzisz), ale też zespołu prywatnych detektywów, dziennikarzy śledczych etc. Każdy ze scenariuszy to zamknięta historia jednej konkretnej sprawy, którą w zależności od stylu prowadzenia, decyzji graczy i ilości wątków personalnych, można rozegrać w trakcie jednego bądź kilku spotkań.

Scenariusz zawiera:
 • Rozbudowaną historię seryjnego mordercy, wokół którego zbudowane jest śledztwo.
 • Elementy śledztwa, takie jak opisy miejsc zbrodni, wyniki laboratoryjne, wyniki sekcji zwłok czy profil sprawcy - wszystko to, czego mogą potrzebować bohaterowie do rozpracowania i pochwycenia mordercy.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy najważniejszych bohaterów niezależnych.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy ciekawych lokacji związanych ze sprawą.
 • Wplecione w tekst wskazówki dla Mistrza Gry.
 • Dodatkowy moduł wątków nadnaturalnych, pozwalający przekształcić tradycyjny thriller w horror.

Scenariusz jest system-agnostic, a co za tym idzie - nie zawiera mechaniki ani bezpośrednich odniesień do popularnych systemów RPG. Z łatwością możesz go dostosować do Twojej ulubionej gry.


Translation courtesy of Google:

"The disappearance of prostitutes does not report."

These are the first words heard by investigators from the Sheriff's Office officers, surprised that the body of the murdered girl was found only after a few days. A worker of nearby Caves found a corpse who once in a while walks around and collects trash left in the woods by tourists. Although the case concerns only two murdered women, the Sheriff's Office decided to ask the FBI for help. In Page County there is a strike of unions associating uniformed employees. Most police stations work on "skeletal" changes. One of the suspects is Paul Torino, convicted in 2004 for an attempt to murder a prostitute who is currently at large. If Torino killed all three women, then his case meets the criteria of serial crime.

The script comes from a series of materials for Game Masters who want to conduct investigative sessions on topics related to serial killers. It can be used in a realistic convention, in urban-fantasy climates or horror. Although well suited for a team of FBI federal agents from The Behavioral Science Unit - or any equivalent from your system – it is also suitable for a team of private detectives, investigative journalists, etc. Each scenario in the series is a self-contained story of a single, specific case, which depending on the pace, player decisions and personal narratives can be played-out a single or multiple meetings.

This scenario includes:
 • Extensive background of the serial killer around whom the investigation is built.
 • Minutia of the investigation, such as crime scene descriptions; laboratory results; autopsy results; or the profile of the perpetrator – everything that the heroes may need to discover and capture the murderer.
 • Short and functional descriptions of the key independent characters.
 • Short and functional descriptions of significant locations related to the case.
 • Hints for the Game Masters woven into the text.
 • An additional module of supernatural threads which allows you to transform a traditional thriller into a horror story.

The scenario is system-agnostic and, hence, does not contain any mechanics or direct references to popular RPG systems. You can easily adapt it to your favourite game.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 186
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.