Hide Content
Information
RPG Item: NPCs for the taking: Postapo
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2019
Primary Name
NPCs for the taking: Postapo
Alternate Names
BN'i do Wzięcia: Postapo
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 284800
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: NPCs for the taking: Postapo
Nick: 
BN'i do Wzięcia: Postapo PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
43 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: NPCs for the taking: Postapo
Nick: 
NPCs for the taking: Postapo PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
43 pages
Size: A4
English
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

"W chwili, gdy świat się skończył, Jim i Logan wieźli do aresztu dwie dziewczyny zatrzymane za nierząd i posiadanie narkotyków. Chcieli wyciągnąć od Kate i Sarah zeznania obciążające ich alfonsa. Potem wybuchło piekło. Policjanci uznali, że są odpowiedzialni za obie kobiety, zwłaszcza, że ciężko było określić, czy są bardziej przestępczyniami czy ofiarami. Teraz podróżują razem z nastoletnią córką Logana o imieniu Fawn - jedyną ocaloną spośród bliskich całej czwórki.

„BNi do wzięcia” to cykl materiałów inspiracyjnych dla Mistrzów Gry, szukających ciekawych Bnów, grup Bnów lub inspiracji do sesji opartych na postaciach BNów i relacjach między nimi. Postapo to część cyklu, opisująca BNów oraz krótkie propozycje przygód opartych o tych BNów w konwencji Postapokalipsy.

BNi do wzięcia: Postapo zawiera:
opis historii, wyglądu i motywacji 25 BNów, podzielonych na 5 pięciosobowych grup, opis grup i relacji BNów wewnątrz grup, sugestie jak wykorzystać opisane grupy w przygodzie, a w kilku miejscach również propozycję wykorzystania opisanej drużyny BNów jako drużyny BG.

Materiał ten jest system-agnostic, a co za tym idzie - nie zawiera mechaniki ani bezpośrednich odniesień do popularnych systemów RPG, jedynie do konwencji postapo.


Translation courtesy of Google:

"When the world was over, Jim and Logan were arrested by two girls detained for sexual harassment and possession of drugs." They wanted to get their blows from Kate and Sarah, and then the hell broke out, and the police said they were responsible for both women, especially it was hard to tell if they were more criminals or victims, now they're traveling with Logan's teenage daughter named Fawn - the only survivor of all four.

"BNi do wzięcia" is a series of inspirational materials for Game Masters, looking for interesting Bnów, Bnów groups or inspiration for sessions based on the characters of BNów and relations between them. Postapo is part of the cycle, describing BNów and short proposals for adventures based on these BNów in the conventions of Postapokalipsy.

BNi do wzięcia: Postapo contains: a
description of the history, appearance and motivation of 25 NPCs, divided into 5 groups of five, description of groups and relations of BNów inside groups, suggestions how to use the described groups in the adventure, and in several places also a proposal to use the described team BNów as a team BG .

This material is an agnostic system, and thus - does not contain mechanics or direct references to popular RPG systems, only to the postapo convention.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 145
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.