Hide Content
Information
RPG Item: NPCs for the taking: Crooks
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2019
Primary Name
NPCs for the taking: Crooks
Alternate Names
Bn'i do Wzięcia: Szubrawcy
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 288084
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: NPCs for the taking: Crooks
Nick: 
Bn'i do Wzięcia: Szubrawcy PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
43 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: NPCs for the taking: Crooks
Nick: 
NPCs for the taking: Crooks PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
45 pages
Size: A4
English
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

Aksamitni Łajdacy to grupa młodych, sprytnych i niezwykle niebezpiecznych przestępców. Vituna i Ranv są rodzeństwem i mózgiem operacji. Sienna kupioną przez nich przynętą, dziewczyną sprzedaną przez własną matkę. Arma to kochanka Vituny. Wraz z potężnym najemnikiem Marusem zapewniają reszcie ochronę i siłę bojową.

„Numer” Vituny zakłada ściąganie bogatych i pijanych mężczyzn do zaułków lub pokojów w tawernach obietnicą gorących chwil z nią lub Sienną, a czasem z oboma. Ranv zajmuje się wyszukiwaniem i przyprowadzaniem ofiar w odpowiednie miejsce lub przedstawianiem im dziewcząt. Obie dbają potem, by cel wypił zaprawiony środkami odurzającymi alkohol lub by poszedł z nimi tam, gdzie czekają już Arma i Marus.

W najlepszym wypadku ofiara zostaje ograbiona ze wszystkiego, co ma przy sobie, często jest też, już nieprzytomna, sprzedawana na jakiś statek. Ci, którzy mimo wszystko próbują stawiać opór – giną i trafiają tam, gdzie ktoś jest gotów zapłacić za świeże zwłoki.

„BNi do wzięcia” to cykl materiałów inspiracyjnych dla Mistrzów Gry, szukających ciekawych Bnów, grup Bnów lub inspiracji do sesji opartych na postaciach BNów i relacjach między nimi. "Szubrawcy" to część cyklu, opisująca grupy przestępcze w konwencji fantasy oraz krótkie propozycje przygód o nie opartych.

Materiał zawiera:
  • opis historii, wyglądu i motywacji 25 BNów, podzielonych na pięć grup (trzy 5-osobowe, jedna 4-osobowa i jedna 6-osobowa),
  • opis sposobu działania każdej grup,
  • relacje BNów wewnątrz grupy i potencjalne konflikty,
  • sugestie, jak wykorzystać opisane grupy w przygodzie jako sojuszników lub przeciwników BG.

Materiał ten jest system-agnostic, a co za tym idzie - nie zawiera mechaniki ani bezpośrednich odniesień do popularnych systemów RPG, jedynie do konwencji fantasy.


Translation courtesy of Google:

Velvet villains are a group of young, clever and extremely dangerous criminals. Vituna and Ranv are the siblings and the brains of the surgery. Sienna bought their bait, a girl sold by her own mother. Arma is Vituna's lover. Together with the powerful mercenary Marus, they provide protection and combat strength to the rest.

Vituna's "number" assumes bringing rich and drunk men to alleys or rooms in taverns with the promise of hot moments with her or Sienna, and sometimes with both. Ranv deals with finding and bringing victims to the right place or introducing girls to them. Both of them then make sure that the target drank alcoholic alcohol or goes with them where Arma and Marus are waiting.

At best, the victim is robbed of everything he has with him, and is often unconscious and sold to some ship. Those who, despite everything, try to resist - die and go to where someone is willing to pay for fresh corpses.

"BNi Available" is a series of inspirational materials for Game Masters looking for interesting BNs, BN groups or inspirations for sessions based on BN characters and relationships between them. "Szubrawcy" is a part of the series describing criminal groups in a fantasy convention and short propositions of adventures based on them.

The material includes:
  • a description of the history, appearance and motivation of 25 BNs, divided into five groups (three 5-person, one 4-person and one 6-person),
  • a description of how each group will work,
  • BN relationships within the group and potential conflicts,
  • suggestions on how to use the described groups in the adventure as BG allies or opponents.

This material is system-agnostic, and thus - it does not contain mechanics or direct references to popular RPG systems, only to fantasy conventions.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 90
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.