Firestarter (2019)

Average Rating: 0.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Information
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Case Files: The Serial Killers Vol. 4: Firestarter
Nick: 
Firestarter PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
40 pages
Size: A4
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Case Files: The Serial Killers Vol. 4: Firestarter
Nick: 
Podpalacz PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
40 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

W powietrzu unosi się zatykająca dech w piersiach ciepła wilgoć. Spękaną betonową podłogę pokrywa gruba na cal warstwa smolistej, czarnej brei. W ścianach są olbrzymie szpary, przez które wpada światło z zewnątrz. Z sufitu zwisają resztki przewodów i sople stopionej izolacji z instalacji wodociągowej.

Mieszkanie nr 603, które wskazała śledczym para detektywów, jest doszczętnie spalone. Tylko wyobraźnia pozwala rozpoznać w zwęglonych szczątkach meble, którymi kiedyś były. W kuchni została jedynie staromodna, wielka lodówka, niegdyś seledynowa, teraz zupełnie czarna. W miejscu, gdzie były okna, widać niczym nieprzesłoniętą panoramę Manhattanu. W wielu miejscach światło wpada przez dziury wypalone w suficie. Podobnie wygląda łazienka. Sypialnia natomiast — o wiele gorzej.

Scenariusz jest częścią cyklu dla Mistrzów Gry, którzy chcą prowadzić sesje śledcze o tematyce związanej z seryjnymi mordercami. Może być wykorzystany w konwencji realistycznej, w klimatach Urban-fantasy lub horroru. Dobrze sprawdzi się dla drużyny agentów federalnych FBI z The Behavioral Science Unit (lub dowolnego ekwiwalentu w systemie, w którym prowadzisz), ale też zespołu prywatnych detektywów, dziennikarzy śledczych etc. Każdy ze scenariuszy to zamknięta historia jednej konkretnej sprawy, którą w zależności od stylu prowadzenia, decyzji graczy i ilości wątków personalnych, można rozegrać w trakcie jednego bądź kilku spotkań.

Scenariusz zawiera:
 • Rozbudowaną historię seryjnego mordercy, wokół którego zbudowane jest śledztwo.
 • Elementy śledztwa, takie jak opisy miejsc zbrodni, wyniki laboratoryjne, wyniki sekcji zwłok czy profil sprawcy — wszystko to, czego mogą potrzebować bohaterowie do rozpracowania i pochwycenia mordercy.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy najważniejszych bohaterów niezależnych.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy ciekawych lokacji związanych ze sprawą.
 • Wplecione w tekst wskazówki dla Mistrza Gry.
 • Dodatkowy moduł wątków nadnaturalnych, pozwalający przekształcić tradycyjny thriller w horror.

Scenariusz jest system-agnostic, a co za tym idzie — nie zawiera mechaniki ani bezpośrednich odniesień do popularnych systemów RPG. Z łatwością możesz go dostosować do Twojej ulubionej gry.


Translation courtesy of Google:

There is breathtaking warm moisture in the air. The cracked concrete floor is covered with a thick layer of tarry black mash. The walls have huge gaps through which light from the outside falls in. The remains of wires and icicles of molten insulation from the plumbing hang from the ceiling.

Apartment No. 603, which was pointed out to a pair of detectives by investigators, is completely burnt down. Only imagination allows to recognize in charred debris the furniture that it once was. Only the old-fashioned, large fridge, once celadon, now completely black remains in the kitchen. In the place where the windows were, you can see the bare panorama of Manhattan. In many places, the light comes in through the holes burned in the ceiling. The bathroom looks similar. The bedroom, however - is much worse.

The script is part of a series for Game Masters who want to conduct investigative sessions on topics related to serial killers. It can be used in a realistic convention, in Urban fantasy or horror climates. It works well for a team of FBI federal agents from The Behavioral Science Unit (or any equivalent in the system you run), but also for a team of private detectives, investigative journalists etc. Each of the scenarios is a closed story of one specific case, which depending on the style of conduct, players' decisions and the number of personal threads, can be played during one or several meetings.

The scenario includes:
 • The extensive history of the serial killer around whom the investigation is built.
 • Elements of the investigation, such as crime scene descriptions, laboratory results, autopsy results or the perpetrator's profile - all the characters may need to work out and capture the killer.
 • Short and functional descriptions of the most important independent heroes.
 • Short and functional descriptions of interesting locations related to the case.
 • Intertwined in the hints for the Game Master.
 • An additional module of supernatural threads that allows you to transform a traditional thriller into a horror movie.

The script is system-agnostic, and thus - it does not contain mechanics or direct references to popular RPG systems. You can easily adapt it to your favorite game.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 86
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.