Oczar (2019)

Average Rating: 0.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Case Files: The Serial Killers Vol. 5: Oczar
Nick: 
Oczar PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
45 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

25 października 2012, Vicksburg w stanie Missisipi

Funkcjonariusze Biura Szeryfa hrabstwa Warren otrzymują zgłoszenie o dużym wozie kempingowym, wyrzuconym na brzeg na rozlewiskach. Mężczyzna, który zgłosił znalezisko, to Jack Hewitt. Wewnątrz pojazdu znajdują się poćwiartowane zwłoki kilku osób — dorosłych i dzieci. Po długiej naradzie dowódca Biura Szeryfa hrabstwa Warren przekazuje sprawę posterunkowi policji w Vicksburgu. Komisarz Vicksburg PD niezwłocznie informuje o sprawie biuro federalne, prosząc o asystę specjalistów.

Scenariusz jest częścią cyklu dla Mistrzów Gry, którzy chcą prowadzić sesje śledcze o tematyce związanej z seryjnymi mordercami. Może być wykorzystany w konwencji realistycznej, w klimatach Urban-fantasy lub horroru. Dobrze sprawdzi się dla drużyny agentów federalnych FBI z The Behavioral Science Unit (lub dowolnego ekwiwalentu w systemie, w którym prowadzisz), ale też zespołu prywatnych detektywów, dziennikarzy śledczych etc. Każdy ze scenariuszy to zamknięta historia jednej konkretnej sprawy, którą w zależności od stylu prowadzenia, decyzji graczy i ilości wątków personalnych, można rozegrać w trakcie jednego bądź kilku spotkań.

Scenariusz zawiera:
 • Rozbudowaną historię seryjnego mordercy, wokół którego zbudowane jest śledztwo.
 • Elementy śledztwa, takie jak opisy miejsc zbrodni, wyniki laboratoryjne, wyniki sekcji zwłok czy profil sprawcy — wszystko to, czego mogą potrzebować bohaterowie do rozpracowania i pochwycenia mordercy.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy najważniejszych bohaterów niezależnych.
 • Krótkie i funkcjonalne opisy ciekawych lokacji związanych ze sprawą.
 • Wplecione w tekst wskazówki dla Mistrza Gry.
 • Dodatkowy moduł wątków nadnaturalnych, pozwalający przekształcić tradycyjny thriller w horror.

Scenariusz jest system-agnostic, a co za tym idzie — nie zawiera mechaniki ani bezpośrednich odniesień do popularnych systemów RPG. Z łatwością możesz go dostosować do Twojej ulubionej gry.


Translation courtesy of Google:

October 25, 2012, Vicksburg, Mississippi

Warren County Sheriff's Office officers receive a notification about a large camper, washed ashore in the backwaters. The man who reported the find is Jack Hewitt. Inside the vehicle there are quartered corpses of several people - adults and children. After a long deliberation, the Warren County Sheriff's Commander hands the case over to Vicksburg Police Station. Commissioner Vicksburg PD immediately informs the federal office about the matter, asking for the assistance of specialists.

The script is part of a series for Game Masters who want to conduct investigative sessions on topics related to serial killers. It can be used in a realistic convention, in Urban fantasy or horror climates. It works well for a team of FBI federal agents from The Behavioral Science Unit (or any equivalent in the system you run), but also for a team of private detectives, investigative journalists etc. Each of the scenarios is a closed story of one specific case, which depending on the style of conduct, players' decisions and the number of personal threads, can be played during one or several meetings.

The scenario includes:
 • The extensive history of the serial killer around whom the investigation is built.
 • Elements of the investigation, such as crime scene descriptions, laboratory results, autopsy results or the perpetrator's profile - all the characters may need to work out and capture the killer.
 • Short and functional descriptions of the most important independent heroes.
 • Short and functional descriptions of interesting locations related to the case.
 • Intertwined in the hints for the Game Master.
 • An additional module of supernatural threads that allows you to transform a traditional thriller into a horror movie.

The script is system-agnostic, and thus - it does not contain mechanics or direct references to popular RPG systems. You can easily adapt it to your favorite game.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 85
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.