Hide Content
Information
RPG Item: Bn'i do Wzięcia: Karczmarze
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2019
Primary Name
Bn'i do Wzięcia: Karczmarze
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 296087
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Bn'i do Wzięcia: Karczmarze
Nick: 
PDF version
Publisher: Lans Macabre
Year: 2019
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
66 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

Pod Krukiem to warowna gospoda, położona daleko od cywilizacji. Właściwie jest jedną z jej ostatnich oznak na szlaku, którym wędrują tylko poszukiwacze przygód, odkrywcy, zdesperowani kupcy i odważni osadnicy. Pod Krukiem stoi zapewne na szlaku ku dzikim pustkowiom, puszczom potworów lub złym ziemiom.

Trzy chaty otoczone solidnym murem, fosą i ostrokołem. W środku kurnik, chlew, mały staw, kilka grządek, stajnia i poświęcone paru bóstwom małe kapliczki. W rogu kompost a obok mały cmentarz. Na cmentarzu znajduje się między innymi grób Ievisa, Wędrującego z krukami, założyciela gospody, który nazwał ją Ostatnim Odpoczynkiem. Ze względu jednak na stada kruków obsiadające dachy gospody, gdy żył, wszyscy nazywali ją Stanicą pod Krukiem, lub po prostu – pod Krukiem.

Ievis i Dhamu, która leży na cmentarzu obok niego, mieli pięcioro dzieci – pięcioro córek. Alizeę, Korllę, Milę, Caaren i Miane. Teraz one prowadzą gospodę.

„BNi do wzięcia” to cykl materiałów inspiracyjnych dla Mistrzów Gry, szukających ciekawych Bnów, grup Bnów lub inspiracji do sesji opartych na postaciach BNów i relacjach między nimi. "Karczmarze" to część cyklu, opisująca grupy w konwencji fantasy, które można spotkać w karczmach i zajazdach oraz krótkie propozycje przygód o nie opartych.

Materiał zawiera:

- opis historii, wyglądu i motywacji 25 BNów, podzielonych na pięć grup (trzy 5-osobowe, jedna 4-osobowa i jedna 6-osobowa);

- 5 map lokacji w kolorze (i jeszcze pięć cz-b)

- opis sposobu działania każdej grup,

- relacje BNów wewnątrz grupy i potencjalne konflikty,

- sugestie, jak wykorzystać opisane grupy w przygodzie jako sojuszników lub przeciwników BG.


Translation courtesy of Google:

Pod Krukiem is a fortified inn, far from civilization. It is actually one of her last signs on the trail, which only adventurers, explorers, desperate buyers and brave settlers roam about. Pod Krukiem probably stands on the trail towards wild wastelands, forest of monsters or bad lands.

Three huts surrounded by a solid wall, moat and fire-door. Inside there is a hen house, a pigsty, a small pond, several flower beds, a stable and small chapels dedicated to several deities. Compost in the corner and a small cemetery next to it. At the cemetery, among others, there is the grave of Ievis, the Wanderer with the crows, the founder of the inn, who called her the Last Rest. However, because of the crow flocks sitting on the roofs of the inn, when he was alive, everyone called her Stanica near Kruk, or simply - near Kruk.

Ievis and Dhamu, who lies next to him in the cemetery, had five children - five daughters. Alizea, Korlela, Mile, Caaren and Miane. Now they run the inn.

"BNi Available" is a series of inspirational materials for Game Masters looking for interesting BNs, BN groups or inspirations for sessions based on BN characters and relationships between them. "Innkeepers" is part of the cycle describing groups in a fantasy convention that can be found in taverns and inns, and short suggestions of adventures based on them.

The material includes:

- description of the history, appearance and motivation of 25 BNs, divided into five groups (three 5-person, one 4-person and one 6-person);

- 5 location maps in color (and five more B&W)

- a description of how each group will work,

- BN relationships within the group and potential conflicts,

- suggestions on how to use the described groups in the adventure as BG allies or opponents.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 83
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.