Hide Content
Information
RPG Item: Bn'i do Wzięcia: Wędrowcy
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2020
Primary Name
Bn'i do Wzięcia: Wędrowcy
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 298048
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Bn'i do Wzięcia: Wędrowcy
Nick: 
Bn'i do Wzięcia: Wędrowcy PDF
Publisher: Lans Macabre
Year: 2020
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
66 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

Straznicy Dróg

Formacja znana z naszej historii. Jej zadaniem było pilnowanie traktów przed rozbójnikami. Wiele razy przyczyniali się też do wykrycia i rozbicia rozbójniczych band. Strażników dróg można umieścić w każdym świecie, gdzie istnieją trakty, którymi często podróżują majętni kupcy. Na ogół działają z mandatu króla, rzadziej wielmoży administrującego dany obszar a ich uprawnienia sięgają od ścigania przestępców, poprzez walkę z przemytem, na pobieraniu myta kończąc.

Ten konkretny oddział składa się z pięciu osób - dwóch kobiet i trzech mężczyzn. Gdy są na patrolu, poruszają się, oczywiście, konno. Z przodu jadą najczęściej Finlay i Aldo, w środku wysoka i muskularna kapitan Donovan wraz z krępym, czasem lekko niepewnie trzymającym się na koniu Joshem. Szyk zamyka Imogen, pilnująca tyłów. Grupa potrafi się bardzo szybko i sprawnie przemieszczać drogami, ale zna też skróty i przejścia przez las. I te bezpieczne i te, z których mogą korzystać przestępcy.

To grupa, którą można wprowadzić w różnych sytuacjach. Jeśli gracze grają praworządnymi postaciami - jako pomoc lub towarzyszy, których wewnętrzne tarcia mogą spowodować problemy lub wymagać interwencji. Jeśli zaś postacie graczy działają bardziej w szarej strefie - Strażnicy mogą być przeszkodą na drodze do niecnego celu lub nawet głównymi przeciwnikami. Wtedy problemy między Strażnikami będą możliwe do poznania i wykorzystania dla postaci.

„BNi do wzięcia” to cykl materiałów inspiracyjnych dla Mistrzów Gry, szukających ciekawych Bnów, grup Bnów lub inspiracji do sesji opartych na postaciach BNów i relacjach między nimi. "Wędrowcy" to część cyklu, opisująca grupy w konwencji fantasy, które można spotkać na szlaku.

Materiał zawiera:
- opis historii, wyglądu i motywacji 25 BNów, podzielonych na pięć grup;
- 5 map lokacji w kolorze (i jeszcze pięć cz-b)
- opis sposobu działania każdej grup,
- relacje BNów wewnątrz grupy i potencjalne konflikty,
- sugestie, jak wykorzystać opisane grupy w przygodzie jako sojuszników lub przeciwników BG.


Translation courtesy of Google:

Road Guards

A formation known from our history. Her task was to guard the roads against bandits. Many times they also contributed to the detection and breakup of robber bands. Road guards can be placed in any world where there are routes that wealthy merchants travel frequently. They usually operate under the mandate of the king, less often nobles administering a given area and their powers range from prosecuting criminals, through the fight against smuggling, to collecting tolls.

This particular unit consists of five people - two women and three men. When they are on patrol, they move, of course, on horseback. Finlay and Aldo usually ride in the front, tall and muscular captain Donovan in the middle, with stocky, sometimes slightly insecure Josh. An array closes Imogen, guarding the back. The group can move very quickly and efficiently, but they also know shortcuts and crossings through the forest. And the safe ones and those that can be used by criminals.

This is a group that can be introduced in various situations. If players play law-abiding characters - as help or companions whose internal friction can cause problems or require intervention. If the player's characters operate more in the gray area - Guards can be an obstacle on the way to an evil goal or even the main opponents. Then the problems between the Guardians will be possible to know and use for the character.

"BNi Available" is a series of inspirational materials for Game Masters looking for interesting BNs, BN groups or inspirations for sessions based on BN characters and relationships between them. "Wanderers" is part of the cycle, describing groups in a fantasy convention that can be found on the trail.

The material includes:
- description of the history, appearance and motivation of 25 BNs, divided into five groups;
- 5 location maps in color (and five more B&W)
- a description of how each group will work,
- BN relationships within the group and potential conflicts,
- suggestions on how to use the described groups in the adventure as BG allies or opponents.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 88
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.