The Hotness
Games|People|Company
Hyperborean Mice
Baker Street: Roleplaying in the World of Sherlock Holmes
Player's Handbook (D&D 5e)
Dungeons
Call of Cthulhu 7th Edition Quick-Start Rules
Sorcerer & Sword
Pathfinder Roleplaying Game: Beginner Box
Mythic Game Master Emulator
Horror on the Orient Express (2nd Edition)
Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
Wraeththu: from enchantment to fulfilment
Don't Walk in Winter Wood (Second Edition)
Blade of the Iron Throne
Fantasy Dungeon Ball
d20 Modern Core Book
The Great Pendragon Campaign
Lady Blackbird
Arkham Detective Tales (Extended Edition)
Dungeon World Roleplaying Game
Durance
Scarlet Heroes
Doors to Darkness
Maze of the Blue Medusa
Cthulhu Confidential Core Rulebook
Mouse Guard Roleplaying Game
The Burning Wheel Fantasy Roleplaying System (Revised)
Dust Devils Revenged
Oriental Adventures
Trail of Cthulhu
B6: The Veiled Society
Dungeons & Dragons Basic Set (Second Edition)
B1-9: In Search of Adventure
Wilderness Encounters
Pathfinder Roleplaying Game Core Rulebook
Cthulhu Rising
Calimport
Snakepipe Hollow
Diaspora
Risus: The Anything RPG
The Kingdoms of Kalamar
The World of Tales from the Crypt
Curse of the Yellow Sign Act 3: Archimedes 7
Microscope
The One Ring: Adventures over the Edge of the Wild
Neverwinter Campaign Setting
Adventurer Conqueror King System
The Enemy Within
Far West: Juego de Rol
Magic World (2nd Edition)
Weird Adventures
Information
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1994
Bagged/Bundled
Product Code: 001-1716
ISBN-10: 9178982863
96 pages
Size: 6.50 x 9.40 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Back of the book
Dödgångarna lägger sista stenen på sin bro före kvällen", säger överste Grisban torrt och sneglar mot prästen vid stensättningen. Han är den ransardiske eskortens anförare, ett uppdrag av föga ära. "Och ett trakoriskt segel bröt horisonten i morse. Vet ni vad det innebär, Sharkishati? Snart är de över oss som flugor på en död gris, och ni har ännu inte funnit er konflux." "Njut då av friden så länge den varar", genmäler Manzonla, utan att störas i sina oändliga ritualer. "Shamashi nåd skall skänka mig ett tecken i tid." Knappt har orden lämnat hans mun förrän marken gör ett våldsamt kast som fäller hela sällskapet. Med ett dovt rytande slits klippan itu ända upp mot fyrtornet. Monoliterna faller som frukter. "Bara ett jordskalv, ingen fara", kacklar prästen och reser sig på ostadiga ben, men soldaterna skyndar redan mot lägret. Manzolas tjänare, Dumuzi, rycker i mästarens kåpa. "Herre, herre!" Mannens ansikte är vitt. "Solen, herre... Se, den rör sig åt fel håll." Flera gånger måste Sharkishatin blinka mot öster innan han kan erkänna att mannen faktiskt har rätt.

Ska äventyrarna lyckas överlista den uråldriga ondskan på Marjura? Kan de skydda den femte konfluxen mot sin ärkefiende Shagul, mot kung Ottars vandöda arméer, och mot de trakoriska och ransardiska krigsflottorna? Svaret ges i avslutningen av denna episka äventyrssaga, som tidigare omfattats av Svavelvinter, Trakorien, Oraklets fyra ögon och Kristalltjuren. Förutom rollspelsäventyret innehåller DEN FEMTE KONFLUXEN även ett komplett krigsspel som simulerar de olika inblandade styrkornas rörelser på ön Clusta Noba, där slutuppgörelsen äger rum.

User translation
The fifth conflux
"The walking dead will put the last stone on their bridge before the evening", colonel Grisban says drily and squints at the priest by the raised stones. He is the commander of the ransardian escort, a mission with little glory attached. "And a trakorian sail broke the horizon this morning. Do you know what that means, Sharkishati? Soon they will be upon us like flies on a dead pig, and you have stillnot found your conflux." "Enjoy the peace while it lasts", Manzonla retorted, while continuing his infinite rituals seemingly indisturbed. "The grace of Shamash will deliver a sign to me in time." The words has barely left his mouth before the ground lurchs violently and throw the entire party to the ground. With a dull roar the cliff is split asunder all the way to the lighthouse. The monoliths are falling down like apples. "Just an earthshake, no worries", the priest cackles and rise up on unsteady feet, but the soldiers are already on their way towards the campsite. The servant of Manzola, Dumuzi, is pulling at his master's robes. "Lord, lord!" The man's face is white. "The Sun, lord... Look, it's moving in the wrong direction." The Sharkishatin has to blink several times towards the east before admitting that the man is actually correct.

Will the adventurers be able to outthink the ancient evil at Marjura? Can they protect the fifth conflux from their arch-enemy Shagul, from the undead armies of king Ottar, from the trakorian and ransardian war fleet? The answer is given in the final part of this epic saga, which consist of Svavelvinter, Trakorien, Oraklets fyra ögon and Kristalltjuren. In addition to the roleplay in adventure, a complete wargame is included in DEN FEMTE KONFLUXEN simulating the involved forces movements on the island of Clusta Noba where the final battle takes place.

Contents:
- Adventure booklet
- Game master's booklet
- Cut-out map of Clusta Noba

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 9.00
Standard Deviation: 1.00
Num Views: 427
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 10
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.