Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1994
Bagged/Bundled
Product Code: 001-1716
ISBN-10: 9178982863
96 pages
Size: 6.50 x 9.40 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book
Dödgångarna lägger sista stenen på sin bro före kvällen", säger överste Grisban torrt och sneglar mot prästen vid stensättningen. Han är den ransardiske eskortens anförare, ett uppdrag av föga ära. "Och ett trakoriskt segel bröt horisonten i morse. Vet ni vad det innebär, Sharkishati? Snart är de över oss som flugor på en död gris, och ni har ännu inte funnit er konflux." "Njut då av friden så länge den varar", genmäler Manzonla, utan att störas i sina oändliga ritualer. "Shamashi nåd skall skänka mig ett tecken i tid." Knappt har orden lämnat hans mun förrän marken gör ett våldsamt kast som fäller hela sällskapet. Med ett dovt rytande slits klippan itu ända upp mot fyrtornet. Monoliterna faller som frukter. "Bara ett jordskalv, ingen fara", kacklar prästen och reser sig på ostadiga ben, men soldaterna skyndar redan mot lägret. Manzolas tjänare, Dumuzi, rycker i mästarens kåpa. "Herre, herre!" Mannens ansikte är vitt. "Solen, herre... Se, den rör sig åt fel håll." Flera gånger måste Sharkishatin blinka mot öster innan han kan erkänna att mannen faktiskt har rätt.

Ska äventyrarna lyckas överlista den uråldriga ondskan på Marjura? Kan de skydda den femte konfluxen mot sin ärkefiende Shagul, mot kung Ottars vandöda arméer, och mot de trakoriska och ransardiska krigsflottorna? Svaret ges i avslutningen av denna episka äventyrssaga, som tidigare omfattats av Svavelvinter, Trakorien, Oraklets fyra ögon och Kristalltjuren. Förutom rollspelsäventyret innehåller DEN FEMTE KONFLUXEN även ett komplett krigsspel som simulerar de olika inblandade styrkornas rörelser på ön Clusta Noba, där slutuppgörelsen äger rum.

User translation
The fifth conflux
"The walking dead will put the last stone on their bridge before the evening", colonel Grisban says drily and squints at the priest by the raised stones. He is the commander of the ransardian escort, a mission with little glory attached. "And a trakorian sail broke the horizon this morning. Do you know what that means, Sharkishati? Soon they will be upon us like flies on a dead pig, and you have stillnot found your conflux." "Enjoy the peace while it lasts", Manzonla retorted, while continuing his infinite rituals seemingly indisturbed. "The grace of Shamash will deliver a sign to me in time." The words has barely left his mouth before the ground lurchs violently and throw the entire party to the ground. With a dull roar the cliff is split asunder all the way to the lighthouse. The monoliths are falling down like apples. "Just an earthshake, no worries", the priest cackles and rise up on unsteady feet, but the soldiers are already on their way towards the campsite. The servant of Manzola, Dumuzi, is pulling at his master's robes. "Lord, lord!" The man's face is white. "The Sun, lord... Look, it's moving in the wrong direction." The Sharkishatin has to blink several times towards the east before admitting that the man is actually correct.

Will the adventurers be able to outthink the ancient evil at Marjura? Can they protect the fifth conflux from their arch-enemy Shagul, from the undead armies of king Ottar, from the trakorian and ransardian war fleet? The answer is given in the final part of this epic saga, which consist of Svavelvinter, Trakorien, Oraklets fyra ögon and Kristalltjuren. In addition to the roleplay in adventure, a complete wargame is included in DEN FEMTE KONFLUXEN simulating the involved forces movements on the island of Clusta Noba where the final battle takes place.

Contents:
- Adventure booklet
- Game master's booklet
- Cut-out map of Clusta Noba

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 9.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.82
Num Views: 756
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 4.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 12
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.