Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1991
Soft Cover
Product Code: 001-1706
88 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book
"Segel på styrbords bog!" Utkikens rop väckte alla ur det allmänt slumrande tillstånd som de senaste dagarnas stiltje hade framkallat. "Kapten, hon närmar sig snabbt, hon måste gå för åror!" Det kunde bara betyda en enda sak; en pirat, antingen en av de fruktade montagoranska sjörövarna eller, i värsta fall, kalimatiter från Karakh-Khun. "Gör klart skepp för drabbning! Överskeppare, ladda ballistorna med nålhagel!" Trots att vår galeon, Havsjungfrun var ett fredligt handelsfartyg var hon ovanligt välbestyckad, och det skulle bli en hård strid om inte... Ett enormt plask följt av en tio meter hög vattenpelare steg upp ett tjugotal meter tvärs babords låring. I samma stund som vi såg nästa minimala svarta prick segla i väg i en hög båge över piratskeppet visade hon sina färger - en vit vimpel med tre svarta dödskallar på. En högljudd, klagande ångestsuck steg upp från Havsjungfruns besättning. "Svartankor, havens avskum!", förklarade arbalestskytten vid min sida. "Hoppas du kan simma..."

Kopparhavets kapare är en bakgrunds- och regelmodul som innehåller allt du vill veta om sjöfarare på det hav som utgör Ereb Altors livsnerv. Här finns beskrivningar av flera pirat- och sjörövarband och de städer där de håller till, de fartyg de använder, flaggor, kaparbrev och revir. Dessutom medföljer kompletta regler för större sjöslag med hela flottor inblandade, samt för mindre skärmytslingar mellan ett fåtal fartyg, där du själv leder äntringen av fiendeskeppet. Det finns dessutom ett regelavsnitt som detaljerat beskriver hur du skapar en unik rollperson med yrket sjöfarare - nya 'underyrken', krigsmaskiner, SLP, karacker, galeasser, galärer, svarta piratankor, handelsrutter, åttarmade gudar, piratkrig, felicier, med mycket mera...

User translation
Privateers of the Copper Sea
"Sail ahoy on starboard bow!" The lookout's shout woke everyone up from the slumbering condition that had been brought on by a few days of calm seas. "Captain, she closing on us fast, she must be using oars!" This could only mean one thing; a pirate, either one of the feared montagorian pirates or, in worst case, kalamites from Karakh-Khun. "All men to battle stations! Skipper, load the ballistae with needle pellets!" Despite being a peaceful trader ship our galleon, The Sea Mermaid, was uncommonly well-armed, it would be a hard battle unless... An enormous splash followed by a ten meter high pillar of water erupted about twenty meter across the port stern. At the same moment we saw the next miniscule black dot rise in a high arc from the pirate ship she showed her colours - a white pennant with three black skulls. A loud clamoring sigh of anguish could be heard from the crew of The Sea Mermaid. "Black ducks, scum of the high seas", the arbalest shooter by my side explained. "I hope you know how to swim..."

Privateers of the Copper Sea is a setting and rules module that contain everything you want to know about pirates on the sea that is the lifeblood of Ereb Altor. The books include descriptions of several pirate gangs and the cities they frequent, the ships they use, flags, letters of marquee and territories. Included is also complete rules for large naval battles with fleets ranged against each other, as well as for minor encounters with only a few ships involved, where you yourself get to lead the boarding of enemy ships. There is also a rules section that describes in detail how to create a unique character of the Seafarer profession - new 'sub-professions', war machines, NPCs, caracks, schooners, galleys, black pirate ducks, routes of trade, eight-armed gods, pirate wars, felicians and much more...

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 5780
Num Ratings: 5
Average Rating: 7.10 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.66
Num Views: 639
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 19
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.