Eld och sot (2006)

Average Rating: 8.50/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Eld och sot
Nick: 
Hardcover version
Publisher: 
Year: 2006
Hard Cover
Product Code: 7-2010
ISBN-10: 9197567957
ISBN-13: 9789197567954
88 pages
Size: 8.70 x 11.25 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (in Swedish):

Gnistrande, tunga stenblock bär upp en jord full av mossiga stenar och tunga trädstammar vars rötter ivrigt söker sig ner i jorden och berget for att släcka sin törst. Svarta ytor av skiffer sträcker ut sina oändliga ytor och gnider sina kraftiga, skrovliga sidor mot varandra för att om möjligt mäta sin styrka, sin tyngd, och sin ålder med dem som är av samma sort. Orörliga jättar väntar tåligt på att tiden skall passera och att de nyckfulla skall dö bort, de gråskimrande blocken har all tid i världen.

Den tid som de väntat är bara en liten pust, en flyktig tanke jämfört med vad de skulle klara av. Berget har tid att vänta eftersom det vet att en dag skall dess öde få en form, dess skepnad skall få ett syfte och ett nytt berg skall födas för att ta dess plats.

Eld och sot heter denna bok som behandlar dvärgarnas kultur, leverne och olika raser. Boken innehåller värdefull information för den som vill skapa äventyr och kampanjer med dvärgar i Trudvang, eller för de spelare som vill att deras rollperson ska vara en dvärg. Boken beskriver dvärgarnas högtider, syn på berget och världen utanför samt mängder av annan information som ger liv åt denna ras till Drakar och Demoner Trudvang.

Stig in i smedjornas värld!

User translation

Title: Fire and Soot

Sparkling, heavy boulders carry a soil full of mossy stones and heavy trunks of trees whose roots eagerly pierce down into the earth and rock to quench their thirst. Black layers of shale stretch their endless surfaces and grind their powerful, rugged sides against each other to measure their strength, their weight, and their age against those who are of the same kind. Motionless giants are waiting patiently for the passing of time and for the death of the fickle, the gray stones have all the time in the world.

The period of waiting is just a short breath, a fleeting thought of what they shall achieve. The mountain has time to wait because it knows that one day its fate will take form, its shape had a purpose and a new mountain will be born to take its place.

This book is called Fire and Soot. It deals with the dwarves' culture, lifestyle and different races. The book contains valuable information for anyone who wants to create adventures and campaigns centered on the dwarfs in Trudvang, or for players who want their character to be a dwarf. The book describes the dwarves' ceremonies, views of the mountain and the world outside, and lots of other information that gives life to this race of Drakar och Demoner Trudvang.

Step into a world of forges!

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 8.50 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.50
Num Views: 1771
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 1
Users Owning: 10
Users Wanting: 0
Users Trading: 1 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] dwarves [+] race_sourcebook [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.