Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Trudvangs äventyrare
Nick: 
Hardcover version
Publisher: 
Year: 2007
Hard Cover
Product Code: 7-8010
ISBN-10: 919756799X
ISBN-13: 9789197567992
96 pages
Size: 8.70 x 11.25 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (in Swedish):

Ingur var dotter till Hergir på tunet och Lovak Sköldtvingare och det var aldrig tal om att hon skulle sättas i arbete på gården eller utföra sysslor som inte hade med huggjärn och härskjortor att göra. Sådant skulle trälarna göra menade Hergir och Lovak. Inte minst Lovaks far Stormgeir Gutranäve var fast och övertygad om den saken, och därför tvekade han aldrig att bekosta Ingurs träning när Lovak kom till honom och bad om hjälp.

Efter ett kort blot vid gården, överräckning av gåvor och några uppmuntrande ord från såväl stormikjalten som Stormgeir, Hergir och Lovak skickades hon i skola långt väster ut över havet. Det kom sig nämligen att Stormgeir hade en vän som från sina resor och räder i västerled skapat god kontakt med bulturerna i Sylvan och alla visste ju att de var goda mästare på att lära ut de digra vapenkonsterna. Det var alltså denna vän som efter en gåva eller två hade sett till så att Ingur nu skulle få bo, äta, sova och leva med svärdet vid sin sida under hela sin uppväxt. Och så blev det.

Trudvangs äventyrare heter denna bok som är fullmatad med information och tips. Här hittar du bland annat:

  • Beskrivning om olika personligheter och hur de kan spelas.
  • Ingående redogörelse av de spelbara raserna inkluderat utökad information kring halvtroll och halvalfer och vildmän - ett nytt spelbart människofolk.
  • Yrken och uppväxtmiljöer samt tips hur man spelar olika arketyper för olika raser.
  • Mängder av nya fördjupningar till samtliga arketyper och inte minst en ny nivå fördjupningar för de som uppnått hjältestatus.

Kort sagt en bok som innehåler mer av allt för den som vill sätta färg på sin rollperson och som redan spelar Drakar och Demoner Trudvang.

User translation:

Ingur was the daughter of Hergir of the homestead and Lovak Sköldtvingare, no suggestions were ever made that she should work on the farm and perform chores unless they were related to swords and armour. That is for the thralls to do, said Hergir and Lovak. Lovak's father Stormgeir Gutranäve was firmly convinced of this and therefore he never hesitated to pay for Ingur's training when Lova came to him and asked for help.

After a short sacrificial ritual at the farm, she was given gifts and a few encouraging words from both the stormikjalt [a priest] on one hand and Stormgeir, Hergir and Lova on the other. She was then sent to a school far west over the sea.

It came to pass that Stormgeir had a friend from his travels and raids westwards that had made good contact with the Bultur in Sylvan, everyone knew they were great masters at teaching various weapon techniques. It was this friend who after a gift or two had seen to it that Ingur would now have the opportunity to stay, eat, sleep and live with the sword at her side throughout her childhood. And so it became.

Trudvangs äventyrare is packed with information and tips. Here you will find:

  • Descriptions of different personalities and how they can be played.
  • Detailed descriptions of the playable races including extended information about the halftrolls, halfelves, and wild man - a new playable human race.
  • Professions and backgrounds and advice on how to play different archetypes of different races.
  • Lots of new specializations for all archetypes and new levels of specialization for those who attained hero status.

In short, a book that contains more of everything for those who want to flesh out their character and who are already playing Drakar och Demoner Trudvang.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 7.05 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.05
Num Views: 1432
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 1
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] character_options_sourcebook [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.